Cottonwool Hair Clinic

หลายท่านที่ได้ทำการปลูกผมไป มีจำนวนมากถึง 98% ที่มีภาวะผมร่วงหลังการปลูก จึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ

ในช่วงแรกผมที่ปลูก​จะร่วงได้ หรือเรียกว่าอาการ Shock Loss ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์รากผมใหม่มีการปรับตัวในช่วงแรก ทำให้หลังการปลูกผมประมาณ 3-4 สัปดาห์ผมที่ปลูกและบริเวณใกล้เคียงจะร่วง เซลล์รากผมจะเข้าสู่ระยะพักเพื่อฟื้นตัว ทำให้ผมยังไม่งอกออกมาหลังร่วงโดยทัน

ขอให้ท่านสบายใจได้ เพราะส่วนที่ร่วงออกไปนั้นเป็นเพียงเนื้อผม ส่วนเซลล์รากผมและเนื้อเยื่อที่ปลูกลงไปยังคงอยู่ เมื่อเวลาผ่านไป 3 – 4 เดือน เซลล์รากผมจะฟื้นฟูตนเองเต็มที่ และผมจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาตรงนี้จะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับ