Cottonwool Hair Clinic

การปลูกคิ้วนั้นเรื่องใหม่ที่คนทั่วไปรู้จักกันน้อย
เนื่องจากมีวิธีการอื่นๆ ที่สามารถช่วยเสริมเติมในกรณีคิ้วแหว่งหรือคิ้วบางที่เป็นที่รู้จักและง่ายกว่า ได้แก่ กดินสอเขียนคิ้ว หรือการสักช่วยกลบเกลื่อนได้ แต่ในขณะเดียวกัน การปลูกคิ้วก็มีข้อดีกว่าการใช้เครื่องสำอางตรงที่มีมิติเหมือนธรรมชาติมากกว่า

ซึ่งการปลูกคิ้วนั้นจะช่วยผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้

  • กรณีคิ้วแหว่ง จากอุบัติเหตุ จากโรคผิวหนังบางชนิด โรคกินผม
  • กรณีคิ้วบางมาก ตั้งแต่กำเนิด หรือโรคผิวหนังบางอย่างที่ทำลายรากผมถาวร
  • กรณีสักคิ้วมาแล้ว ยังต้องการปลูกขนคิ้วเพิ่มให้ดูมีมิติที่สมบูรณ์มากขึ้น
  • กรณีสักคิ้วแล้วไม่สวยต้องไปลบออกด้วยเลเซอร์ ทำให้ขนคิ้วจริงร่วงไปหมด
    หากท่านมีปัญหาเหล่านี้คอยกวนใจท่านมาเป็นระยะเวลานานตลอด การปลูกคิ้วนั้นนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจในระยะยาวครับ