Cottonwool Hair Clinic

ถ้าหากไฝมีขนาดใหญ่มากและคนไข้รีบ หรือไม่ค่อยมีเวลา ต้องการที่จะหายภายในครั้งเดียว ก็จะมีอีกวิธีนึงคือการผ่าตัด แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น บริเวณที่เป็นไฝสามารถทำการผ่าตัดยากหรือง่าย ต้องคำนึงถึงความสวยงาม รวมทั้งหลังการผ่าตัดแผลจะมีลักษณะยาวขึ้นกว่าแผลเดิมและเป็นลักษณะรอยขีด ต่างจากแผลเลเซอร์ที่มักจะมีขนาดและรูปรางกลมตามลักษณะของไฝเดิม

ดังนั้น จะเลือกวิธีไหนก็ตาม ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่ามีเวลารักษามากน้อยแค่ไหน รับได้กับแผลแบบใด

แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำการรักษาควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ผิวหนังก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า ไฝ ขี้แมลงวัน หรือรอยโรคนั้นๆ ไม่ได้เป็นก้อนเนื้อร้าย เช่น มะเร็งผิวหนัง และควรเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เพราะหากผู้จี้ไฝมีความชำนาญไม่เพียงพอหรือเครื่องมือไม่ได้รับมาตรฐาน อาจทำให้เกิดรอยแผลเป็น หรือแผลติดเชื้อได้