Cottonwool Hair Clinic

การปลูกคิ้วถาวร หรือ ปลูกคิ้วธรรมชาติ คือ การปลูกขนคิ้วลงไปที่คิ้วทีละเส้น เพื่อให้ทรงคิ้ว ตำแหน่ง และทิศทางของเส้นขนเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยเส้นคิ้วใหม่ที่นำมาใช้ปลูกจะเป็นผมถาวรช่วงท้ายทอยของผู้ที่ต้องการปลูกคิ้วเอง

การปลูกคิ้วถาวรจะช่วยให้คุณมีคิ้วที่ถาวรตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ไม่หลุดร่วง ไม่ต้องเติม มีมิติ ดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนกับขนคิ้วจริงทุกประการ

ปลูกคิ้วถาวร แตกต่างกับการสักคิ้วอย่างไร
การปลูกคิ้วกับการสักคิ้ว มีข้อแตกต่างกันหลายประการ สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

ลักษณะของคิ้วที่ได้หลังทำ
หากสักคิ้ว ผลที่ได้คือคิ้วจะไม่มีมิติ เมื่อถ่ายรูปหรือมองด้านหน้าอาจเห็นไม่ชัด แต่ถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าเส้นคิ้วที่สัก ราบไปกับผิวหนัง เพราะการสักเป็นเพียงการลงสีที่ผิวหนังเท่านั้น
ส่วนการปลูกคิ้วถาวร คิ้วที่ได้จะมีมิติ ยาวออกมาเหมือนกับคิ้วจริง เนื่องจากเป็นเส้นขนจริงที่ปลูกลงไป และเป็นผมที่มีสีเหมือนกับคิ้วดั้งเดิมของเรา ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

ลักษณะของคิ้วในระยะยาว
ในระยะยาวสีที่สักคิ้วไว้จะเริ่มจาง เส้นไม่ชัด เส้นกลายเป็นสีเขียว จนต้องสักแก้ ทำให้ต้องทำหลายครั้ง แต่ถ้าเป็นการปลูกขนคิ้วถาวร คิ้วที่ปลูกไปจะไม่หลุดร่วง หรือหายไป เนื่องจากเป็นการย้ายเซลล์รากผมมาปลูกที่คิ้ว ทำให้แม้จะถอน หรือกันไป ขนก็สามารถขึ้นใหม่ได้เหมือนกับคิ้วจริง